Paroles en phonétique

Goïdzian argui achtéan
énéléïo éguian
tchori bat paou cha tsin da éta
goratik achtèn kantan
tchori èï djéra
aïna la guéra èn
tsu tèn aïda ni an
éné bi ho tséko trichtura lach tèr dou akaï di an

éné tchoririk maïténa
tsèrtads djin hids ni guana
ira tsaratsi ni alarik
amé tchik èï djéréna
djinik aïn goïdzik
ouchté iénaba
nia la anits péna
èts èts abil kontcho la tséra
maléroucha godéna

Retour à l'accueil